• Tổng cục Hải quan Tuyển dụng 97 chỉ tiêu công chức Thuyền viên

    Tổng cục Hải quan vừa thông báo kế hoạch tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ năm 2023. Theo đó, năm 2023, tổng số chỉ tiêu được phê duyệt tuyển dụng 122 công chức theo Quyết định số 372/QĐ-BTC ngày 17/3/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng công chức cho lực lượng thuyền viên và huấn luyện viên chó nghiệp vụ của Tổng cục Hải quan năm 2023.

    Chi tiết >>