CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP  

1. Điều kiện về Cơ sở vật chất
2. Điều kiện về nhà giáo
3. Khung chương trình đào tạo cao đẳng
4. Khung chương trình đào tạo trung cấp

LIÊN HỆ: TRƯỜNG CAO ĐẲNG DUYÊN HẢI

Địa chỉ: Số 156/109 Trường Chinh – Đồng Hòa – Kiến An – Hải Phòng
Điện thoại:  0968 86 86 41;  Web: http://duyenhai.edu.vn